Wau3增删查改后台界面生成器

版本: composer加载wii2-gii

"require-dev": {
  "wii/wii2-gii": "*",
 },

请使用wau3最新版本

"require": {
  "wii/wii2-wau": "3.0.*",
 },

使用方法

development.conf.php gii配置添加wau3

// 模块配置

'modules' => [
  'gii' => [
    'id' => 'content/gii',//(解决gii样式问题)
    'class' => 'yii\gii\Module',
    // 'allowedIPs' => [],
    'generators' => [
      'waucrud' => [
        'class' => 'wii\gii\waucrud\Generator',
      ],
      'wiimodel' => [
        'class' => 'wii\gii\wiimodel\Generator',
      ],
      'wiidoc' => [
        'class' => 'wii\gii\wiidoc\Generator',
      ],
      'wau3crud' => [
        'class' => 'wii\gii\wau3crud\Generator'
      ]
    ]
  ]
],

点击Wau3crud生成器

image.png

输入Model 和Controller

image.png

生成文件

image.png yml文件为wau3 的yml文件,与wau2 不兼容

image.png

results matching ""

  No results matching ""